چطور مسؤولی اموالش بعد از پایان دوران مسؤولیت تصاعدی بالا می‌رود/ برخورد ملاحظه‏‌کارانه با متخلف تضییع حقوق مردم است

چطور مسؤولی اموالش بعد از پایان دوران مسؤولیت تصاعدی بالا می‌رود/ برخورد ملاحظه‏‌کارانه با متخلف تضییع حقوق مردم است
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: چطور می‌شود مسؤولی پس از پایان مسؤولیتش به‌ یک‌ باره و به‌ صورت تصاعدی اموالی را به دست آورد، با این‌ حال که حقوق دولت مشخص است و نمی‌توان آن‌چنان ذخیره‌سازی کرد.

چطور مسؤولی اموالش بعد از پایان دوران مسؤولیت تصاعدی بالا می‌رود/ برخورد ملاحظه‏‌کارانه با متخلف تضییع حقوق مردم است

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: چطور می‌شود مسؤولی پس از پایان مسؤولیتش به‌ یک‌ باره و به‌ صورت تصاعدی اموالی را به دست آورد، با این‌ حال که حقوق دولت مشخص است و نمی‌توان آن‌چنان ذخیره‌سازی کرد.
چطور مسؤولی اموالش بعد از پایان دوران مسؤولیت تصاعدی بالا می‌رود/ برخورد ملاحظه‏‌کارانه با متخلف تضییع حقوق مردم است

View more posts from this author