چمن ورزشگاه غدیر اهواز مهیای میزبانی

چمن ورزشگاه غدیر اهواز مهیای میزبانی
چمن ورزشگاه غدیر اهواز با وجود بارش باران کیفیت خود را حفظ کرده است.

چمن ورزشگاه غدیر اهواز مهیای میزبانی

چمن ورزشگاه غدیر اهواز با وجود بارش باران کیفیت خود را حفظ کرده است.
چمن ورزشگاه غدیر اهواز مهیای میزبانی

View more posts from this author