چهارمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم در اهواز برگزار می‌شود

چهارمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم در اهواز برگزار می‌شود
چهارمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم یکشنبه 6 اسفندماه با مداحی سیدمجید بنی‌فاطمه و حسین سیب‌سرخی در اهواز برگزار می‌شود.

چهارمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم در اهواز برگزار می‌شود

چهارمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم یکشنبه 6 اسفندماه با مداحی سیدمجید بنی‌فاطمه و حسین سیب‌سرخی در اهواز برگزار می‌شود.
چهارمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم در اهواز برگزار می‌شود

View more posts from this author