چهره شیعه انگلیسی افشا شود/ مقامات ایران برخورد جدی با طرف انگلیسی داشته باشند

چهره شیعه انگلیسی افشا شود/ مقامات ایران برخورد جدی با طرف انگلیسی داشته باشند
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری از مقامات سیاسی و دیپلماسی کشورمان خواست نسبت به حمله افراد معلوم‌الحال به سفارت ایران واکنش جدی در عرصه داخلی و بین‌المللی نشان دهند.

چهره شیعه انگلیسی افشا شود/ مقامات ایران برخورد جدی با طرف انگلیسی داشته باشند

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری از مقامات سیاسی و دیپلماسی کشورمان خواست نسبت به حمله افراد معلوم‌الحال به سفارت ایران واکنش جدی در عرصه داخلی و بین‌المللی نشان دهند.
چهره شیعه انگلیسی افشا شود/ مقامات ایران برخورد جدی با طرف انگلیسی داشته باشند

View more posts from this author