چه زمانی دیگر استانی به نام «سمنان» نخواهیم داشت؟

چه زمانی دیگر استانی به نام «سمنان» نخواهیم داشت؟
امام جمعه موقت سمنان گفت: چنانچه مسیر بی‌رویه مصرف آب ادامه داشته باشد و مدیریتی در این بخش نشود، در سال 1420 استانی به نام «سمنان» نداشته باشیم.

چه زمانی دیگر استانی به نام «سمنان» نخواهیم داشت؟

امام جمعه موقت سمنان گفت: چنانچه مسیر بی‌رویه مصرف آب ادامه داشته باشد و مدیریتی در این بخش نشود، در سال 1420 استانی به نام «سمنان» نداشته باشیم.
چه زمانی دیگر استانی به نام «سمنان» نخواهیم داشت؟

View more posts from this author