چگونه به کتاب «صراط‌های مستقیم» مجوز داده‌اند/ این کتاب خلاف قرآن است

چگونه به کتاب «صراط‌های مستقیم» مجوز داده‌اند/ این کتاب خلاف قرآن است
یکی از مراجع تقلید راه حق و صراط مستقیم را یک راه دانست و گفت: کتابی با عنوان صراط‌های مستقیم منتشر شده است که برخلاف متن قرآن است، نمی‌دانم که چگونه اجازه انتشار این کتاب داده شده است.

چگونه به کتاب «صراط‌های مستقیم» مجوز داده‌اند/ این کتاب خلاف قرآن است

یکی از مراجع تقلید راه حق و صراط مستقیم را یک راه دانست و گفت: کتابی با عنوان صراط‌های مستقیم منتشر شده است که برخلاف متن قرآن است، نمی‌دانم که چگونه اجازه انتشار این کتاب داده شده است.
چگونه به کتاب «صراط‌های مستقیم» مجوز داده‌اند/ این کتاب خلاف قرآن است

View more posts from this author