کاخ گلستان؛ برشی از تاریخ ایران

کاخ گلستان؛ برشی از تاریخ ایران
کاخ گلستان به عنوان یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری تهران، برشی از تاریخ ایران است و بازمانده ارگ تاریخی تهران محسوب می‌‌شود.

کاخ گلستان؛ برشی از تاریخ ایران

کاخ گلستان به عنوان یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری تهران، برشی از تاریخ ایران است و بازمانده ارگ تاریخی تهران محسوب می‌‌شود.
کاخ گلستان؛ برشی از تاریخ ایران

View more posts from this author