کادرسازی، الگوسازی و شبکه‌سازی، شاخص‌های نقشه راه فرهنگی است

کادرسازی، الگوسازی و شبکه‌سازی، شاخص‌های نقشه راه فرهنگی است
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: کادرسازی، الگوسازی و شبکه‌سازی، شاخص‌های نقشه راه فرهنگی بوده و ما آن را در برنامه‌های خود قرار داده‌ایم.

کادرسازی، الگوسازی و شبکه‌سازی، شاخص‌های نقشه راه فرهنگی است

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: کادرسازی، الگوسازی و شبکه‌سازی، شاخص‌های نقشه راه فرهنگی بوده و ما آن را در برنامه‌های خود قرار داده‌ایم.
کادرسازی، الگوسازی و شبکه‌سازی، شاخص‌های نقشه راه فرهنگی است

View more posts from this author