کارخانه خودروسازان به همدان منتقل شود

کارخانه خودروسازان به همدان منتقل شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گغت: کارخانه خودروسازان به همدان منتقل شود.

کارخانه خودروسازان به همدان منتقل شود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گغت: کارخانه خودروسازان به همدان منتقل شود.
کارخانه خودروسازان به همدان منتقل شود

View more posts from this author