کارگران آلومینیوم ترحم نمی‌خواهند، حق آنان را بدهید / نگذاریم بابک زنجانی دیگری در کشور ظاهر شود

کارگران آلومینیوم ترحم نمی‌خواهند، حق آنان را بدهید / نگذاریم بابک زنجانی دیگری در کشور ظاهر شود
ضروری است تا استاندار، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسئول به‌دنبال راه‌‌حلی مناسب برای احقاق حقوق کارگران آلومینیوم بوده و امنیت شغلی و آسایش را به آنان بازگردانند.

کارگران آلومینیوم ترحم نمی‌خواهند، حق آنان را بدهید / نگذاریم بابک زنجانی دیگری در کشور ظاهر شود

ضروری است تا استاندار، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسئول به‌دنبال راه‌‌حلی مناسب برای احقاق حقوق کارگران آلومینیوم بوده و امنیت شغلی و آسایش را به آنان بازگردانند.
کارگران آلومینیوم ترحم نمی‌خواهند، حق آنان را بدهید / نگذاریم بابک زنجانی دیگری در کشور ظاهر شود

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author