کار انتقال امتیاز باشگاه تراکتورسازی به زنوزی نهایی شده است

کار انتقال امتیاز باشگاه تراکتورسازی به زنوزی نهایی شده است
یک منبع آگاه گفت: کار انتقال امتیاز باشگاه تراکتورسازی به زنوزی نهایی شده و مراحل اداری خود را طی می‌کند و از حالا باید وی را مالک این تیم دانست.

کار انتقال امتیاز باشگاه تراکتورسازی به زنوزی نهایی شده است

یک منبع آگاه گفت: کار انتقال امتیاز باشگاه تراکتورسازی به زنوزی نهایی شده و مراحل اداری خود را طی می‌کند و از حالا باید وی را مالک این تیم دانست.
کار انتقال امتیاز باشگاه تراکتورسازی به زنوزی نهایی شده است

View more posts from this author