کار بنیاد محک کمک به حل مشکلات مردم و دولت است

کار بنیاد محک کمک به حل مشکلات مردم و دولت است
مؤسس بنیاد محک با بیان اینکه کار این بنیاد کمک به حل مشکلات مردم و دولت است، گفت: محک یک بنیاد مردم‌نهاد است و آنجایی نمود پیدا می‌کند که مردم ببینند چه مشکلاتی در توان دولت نیست، و این بنیاد آن موقع وارد شود.

کار بنیاد محک کمک به حل مشکلات مردم و دولت است

مؤسس بنیاد محک با بیان اینکه کار این بنیاد کمک به حل مشکلات مردم و دولت است، گفت: محک یک بنیاد مردم‌نهاد است و آنجایی نمود پیدا می‌کند که مردم ببینند چه مشکلاتی در توان دولت نیست، و این بنیاد آن موقع وارد شود.
کار بنیاد محک کمک به حل مشکلات مردم و دولت است

استخدام

View more posts from this author