کار سیاسی بلد نیستم، اما شب عید زمان مناسبی برای استیضاح وزار نبود

کار سیاسی بلد نیستم، اما شب عید زمان مناسبی برای استیضاح وزار نبود
رئیس اتاق بازرگانی ایران ـ چین در در واکنش به استیضاح وزرای راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی که از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شوند، اظهار کرد: کار سیاسی بلد نیستم، اما الآن زمان مناسبی برای استیضاح وزرا نبود.

کار سیاسی بلد نیستم، اما شب عید زمان مناسبی برای استیضاح وزار نبود

رئیس اتاق بازرگانی ایران ـ چین در در واکنش به استیضاح وزرای راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی که از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شوند، اظهار کرد: کار سیاسی بلد نیستم، اما الآن زمان مناسبی برای استیضاح وزرا نبود.
کار سیاسی بلد نیستم، اما شب عید زمان مناسبی برای استیضاح وزار نبود

View more posts from this author