کالاهای چینی بازار لوازم ورزشی داخل را فلج کرده است

کالاهای چینی بازار لوازم ورزشی داخل را فلج کرده است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی استان تهران گفت: کالاهای چینی بازار لوازم ورزشی داخل را فلج کرده و خاک تعطیلی بر کارخانه‌های برند بین‌المللی تولید لوازم ورزشی کشور نشسته است.

کالاهای چینی بازار لوازم ورزشی داخل را فلج کرده است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی استان تهران گفت: کالاهای چینی بازار لوازم ورزشی داخل را فلج کرده و خاک تعطیلی بر کارخانه‌های برند بین‌المللی تولید لوازم ورزشی کشور نشسته است.
کالاهای چینی بازار لوازم ورزشی داخل را فلج کرده است

گروه تلگرام

View more posts from this author