کامل‌ترین مجموعه سنگ‌نگاره‌های کشور در خمین قرار دارد

کامل‌ترین مجموعه سنگ‌نگاره‌های کشور در خمین قرار دارد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین و کامل‌ترین مجموعه سنگ‌نگاره‌های کشور در منطقه تیمره شهرستان خمین واقع شده که قدمت برخی از این سنگ نگاره‌ها 40 هزار سال تخمین زده شده است.

کامل‌ترین مجموعه سنگ‌نگاره‌های کشور در خمین قرار دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین و کامل‌ترین مجموعه سنگ‌نگاره‌های کشور در منطقه تیمره شهرستان خمین واقع شده که قدمت برخی از این سنگ نگاره‌ها 40 هزار سال تخمین زده شده است.
کامل‌ترین مجموعه سنگ‌نگاره‌های کشور در خمین قرار دارد

View more posts from this author