کام فرهنگیان در روزهای پایانی سال تلخ است

کام فرهنگیان در روزهای پایانی سال تلخ است
رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان و در رأس آنها معلمان از بحث‌های قدیمی در کشور است، به طوری که با گذشت نزدیک به 40 سال از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مانورهای تبلیغاتی در این خصوص جزئی از شگردهای تبلیغاتی دولت‌های مختلف در این مدت بوده است.

کام فرهنگیان در روزهای پایانی سال تلخ است

رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان و در رأس آنها معلمان از بحث‌های قدیمی در کشور است، به طوری که با گذشت نزدیک به 40 سال از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مانورهای تبلیغاتی در این خصوص جزئی از شگردهای تبلیغاتی دولت‌های مختلف در این مدت بوده است.
کام فرهنگیان در روزهای پایانی سال تلخ است

View more posts from this author