کاهش آمار طلاق در استان مرکزی به مدد مددکاران اجتماعی

کاهش آمار طلاق در استان مرکزی به مدد مددکاران اجتماعی
رئیس دفتر توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی برای آموزش مددکاری برنامه‌هایی دارد که در حال حاضر در استان مرکزی به عنوان پایلوت در حال اجراست و مددکاران تاکنون به خوبی توانسته‌اند عملکرد خوبی در آن داشته باشند که نمونه آن کاهش آمار طلاق است.

کاهش آمار طلاق در استان مرکزی به مدد مددکاران اجتماعی

رئیس دفتر توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی برای آموزش مددکاری برنامه‌هایی دارد که در حال حاضر در استان مرکزی به عنوان پایلوت در حال اجراست و مددکاران تاکنون به خوبی توانسته‌اند عملکرد خوبی در آن داشته باشند که نمونه آن کاهش آمار طلاق است.
کاهش آمار طلاق در استان مرکزی به مدد مددکاران اجتماعی

View more posts from this author