کاهش بیکاری با حمایت جدی از کالای ایرانی امکان‌پذیر است

کاهش بیکاری با حمایت جدی از کالای ایرانی امکان‌پذیر است
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بی شک کاهش آمار بیکاری با حمایت جدی از کالای ایرانی از سوی مردم و مسئولان، میسر خواهد بود.

کاهش بیکاری با حمایت جدی از کالای ایرانی امکان‌پذیر است

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بی شک کاهش آمار بیکاری با حمایت جدی از کالای ایرانی از سوی مردم و مسئولان، میسر خواهد بود.
کاهش بیکاری با حمایت جدی از کالای ایرانی امکان‌پذیر است

View more posts from this author