کاهش تردد در محورهای زنجان طی روز نهم فروردین‌ماه 1395

کاهش تردد در محورهای زنجان طی روز نهم فروردین‌ماه 1395
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان تردد در محورهای استان زنجان طی روز نهم فروردین سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

کاهش تردد در محورهای زنجان طی روز نهم فروردین‌ماه 1395

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان تردد در محورهای استان زنجان طی روز نهم فروردین سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
کاهش تردد در محورهای زنجان طی روز نهم فروردین‌ماه 1395

وبلاگ اطلاعات

استخدام ایران

View more posts from this author