کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های دولت در حمایت از صاحبان صنایع

کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های دولت در حمایت از صاحبان صنایع
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: یکی از سیاست‌های دولت در حمایت از صاحبان صنایع کاهش نرخ سود بانکی است که با این کار دغدغه بزرگی از مسیر تولید برداشته شده و تسهیل در امر تولید جریان یافته است.

کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های دولت در حمایت از صاحبان صنایع

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: یکی از سیاست‌های دولت در حمایت از صاحبان صنایع کاهش نرخ سود بانکی است که با این کار دغدغه بزرگی از مسیر تولید برداشته شده و تسهیل در امر تولید جریان یافته است.
کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های دولت در حمایت از صاحبان صنایع

View more posts from this author