کاهش هزینه‌های درمانی و تقویت تولید گامی برای تحقق اقتصادمقاومتی

کاهش هزینه‌های درمانی و تقویت تولید گامی برای تحقق اقتصادمقاومتی
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه کاهش هزینه‌های درمانی از طریق آموزش به مردم برای پیشگیری از مریضی را گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد و گفت: رقم بالای حوزه سلامت می‌تواند در بخش تولید موجب تحول اقتصادی شود.

کاهش هزینه‌های درمانی و تقویت تولید گامی برای تحقق اقتصادمقاومتی

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه کاهش هزینه‌های درمانی از طریق آموزش به مردم برای پیشگیری از مریضی را گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد و گفت: رقم بالای حوزه سلامت می‌تواند در بخش تولید موجب تحول اقتصادی شود.
کاهش هزینه‌های درمانی و تقویت تولید گامی برای تحقق اقتصادمقاومتی

world press news

تلگرام

View more posts from this author