کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای در فارس

کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای در فارس
فرمانده انتظامی فارس گفت: از آغاز طرح نوروزی تاکنون تلفات جاده‌ای در سطح این استان، 52 درصد کاهش داشته است و لبخند رضایت از عملکرد پلیس، بهترین هدیه مردم به خدمتگزاران خود در مجموعه نیروی انتظامی است.

کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای در فارس

فرمانده انتظامی فارس گفت: از آغاز طرح نوروزی تاکنون تلفات جاده‌ای در سطح این استان، 52 درصد کاهش داشته است و لبخند رضایت از عملکرد پلیس، بهترین هدیه مردم به خدمتگزاران خود در مجموعه نیروی انتظامی است.
کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای در فارس

تلگرام

خبرگذاری اصفحان

View more posts from this author