کاهش چشمگیر فساد با حمایت از سوت‌زنان ذینفعان فساد/ حمایت از گزارشگران فساد نیازمند مشوق‌های قانونی است

کاهش چشمگیر فساد با حمایت از سوت‌زنان ذینفعان فساد/ حمایت از گزارشگران فساد نیازمند مشوق‌های قانونی است
با توجه به افزایش فساد در کشور لازم است دولت و مجلس با ایجاد مشوق‌های قانونی از سوت‌زنان در برابر ذینفعان فساد دفاع کنند. گزارشگری فساد و یا در اصلاح سوت‌زنی در مقابل ذی‌نفعان روشی است که در برخی کشورهای توسعه‌یافته اعمال‌شده و در کاهش فساد تاثیر داشته است.

کاهش چشمگیر فساد با حمایت از سوت‌زنان ذینفعان فساد/ حمایت از گزارشگران فساد نیازمند مشوق‌های قانونی است

با توجه به افزایش فساد در کشور لازم است دولت و مجلس با ایجاد مشوق‌های قانونی از سوت‌زنان در برابر ذینفعان فساد دفاع کنند. گزارشگری فساد و یا در اصلاح سوت‌زنی در مقابل ذی‌نفعان روشی است که در برخی کشورهای توسعه‌یافته اعمال‌شده و در کاهش فساد تاثیر داشته است.
کاهش چشمگیر فساد با حمایت از سوت‌زنان ذینفعان فساد/ حمایت از گزارشگران فساد نیازمند مشوق‌های قانونی است

View more posts from this author