کاهش 20 تا 50 درصدی بارش پاییزی در کرمانشاه پیش بینی می‌شود

کاهش 20 تا 50 درصدی بارش پاییزی در کرمانشاه پیش بینی می‌شود
مدیر‌کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: بارش فصل پاییز سال‌جاری را کمتر از نرمال‌(احتمالا 40 تا 90 میلی‌متر) حدود 20 تا 50 درصد کاهش، به‌ویژه در نیمه غربی و با پراکنش زمانی ـ مکانی به نسبت نامناسب پیش‌بینی می‌شود.

کاهش 20 تا 50 درصدی بارش پاییزی در کرمانشاه پیش بینی می‌شود

مدیر‌کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: بارش فصل پاییز سال‌جاری را کمتر از نرمال‌(احتمالا 40 تا 90 میلی‌متر) حدود 20 تا 50 درصد کاهش، به‌ویژه در نیمه غربی و با پراکنش زمانی ـ مکانی به نسبت نامناسب پیش‌بینی می‌شود.
کاهش 20 تا 50 درصدی بارش پاییزی در کرمانشاه پیش بینی می‌شود

View more posts from this author