کاهش 4 درصدی وقوع جرائم و افزایش 40 درصدی کشف جرائم در کرمان

کاهش 4 درصدی وقوع جرائم و افزایش 40 درصدی کشف جرائم در کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه ما در زمینه وقوع جرائم کاهش و در کشف جرائم افزایش داشتیم، گفت: حدود چهار درصد کاهش وقوع جرائم و بیش از 40 درصد افزایش کشف جرائم را داشتیم.

کاهش 4 درصدی وقوع جرائم و افزایش 40 درصدی کشف جرائم در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه ما در زمینه وقوع جرائم کاهش و در کشف جرائم افزایش داشتیم، گفت: حدود چهار درصد کاهش وقوع جرائم و بیش از 40 درصد افزایش کشف جرائم را داشتیم.
کاهش 4 درصدی وقوع جرائم و افزایش 40 درصدی کشف جرائم در کرمان

مرکز فیلم

عرفان دینی

View more posts from this author