کرمانشاهیان سر قرار عاشقی در ساعت بصیرت حضور یافتند/ بصیرت تماشایی مردم دروازه نجف

کرمانشاهیان سر قرار عاشقی در ساعت بصیرت حضور یافتند/ بصیرت تماشایی مردم دروازه نجف
کرمانشاهیان سر قرار عاشقی در ساعت بصیرت حضور یافتند و با مشت‌های گره کرده و با شعارهای کوبنده نشان دادند پای ارزش‌های انقلاب و آرما‌ن‌های امام راحل و شهدای والامقام ایستاده‌اند.

کرمانشاهیان سر قرار عاشقی در ساعت بصیرت حضور یافتند/ بصیرت تماشایی مردم دروازه نجف

کرمانشاهیان سر قرار عاشقی در ساعت بصیرت حضور یافتند و با مشت‌های گره کرده و با شعارهای کوبنده نشان دادند پای ارزش‌های انقلاب و آرما‌ن‌های امام راحل و شهدای والامقام ایستاده‌اند.
کرمانشاهیان سر قرار عاشقی در ساعت بصیرت حضور یافتند/ بصیرت تماشایی مردم دروازه نجف

View more posts from this author