کرمان آب می‌خواهد/ صدای ما برای ساماندهی اتباع بیگانه به‌جایی نمی‌رسد

کرمان آب می‌خواهد/ صدای ما برای ساماندهی اتباع بیگانه به‌جایی نمی‌رسد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: کرمان آب می‌خواهد و تشنه است و در این زمینه باید پروژه‌ها به خوبی و سریع عملیاتی شود، تونل انتقال آب چند ماه تعطیل شده و 650 کارگر بیکار شدند.

کرمان آب می‌خواهد/ صدای ما برای ساماندهی اتباع بیگانه به‌جایی نمی‌رسد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: کرمان آب می‌خواهد و تشنه است و در این زمینه باید پروژه‌ها به خوبی و سریع عملیاتی شود، تونل انتقال آب چند ماه تعطیل شده و 650 کارگر بیکار شدند.
کرمان آب می‌خواهد/ صدای ما برای ساماندهی اتباع بیگانه به‌جایی نمی‌رسد

View more posts from this author