کریم: داروی خارجی نیاز به تایید تیم پزشکی دارد / ریسانی: نیاز به تهیه دارو از آلمان داریم

کریم: داروی خارجی نیاز به تایید تیم پزشکی دارد / ریسانی: نیاز به تهیه دارو از آلمان داریم
یارانه سه فرزند خانواده ریسانی با وجود رنج بردن از یک بیماری نادر ناشی از عوارض شیمیایی جنگ توسط دولت قطع شده و امروز مسئولان جلسه‌ای برای اتخاذ تصمیم در راستای تهیه داروهای گران‌قیمت مورد نیاز آنان در کرمانشاه تشکیل دادند.

کریم: داروی خارجی نیاز به تایید تیم پزشکی دارد / ریسانی: نیاز به تهیه دارو از آلمان داریم

یارانه سه فرزند خانواده ریسانی با وجود رنج بردن از یک بیماری نادر ناشی از عوارض شیمیایی جنگ توسط دولت قطع شده و امروز مسئولان جلسه‌ای برای اتخاذ تصمیم در راستای تهیه داروهای گران‌قیمت مورد نیاز آنان در کرمانشاه تشکیل دادند.
کریم: داروی خارجی نیاز به تایید تیم پزشکی دارد / ریسانی: نیاز به تهیه دارو از آلمان داریم

گوشی

روزنامه قانون

View more posts from this author