کسانی که «بحرین» را شوهر دادند زبان درازی نکنند!

کسانی که «بحرین» را شوهر دادند زبان درازی نکنند!
چند صباحی است که برخی از مدعیان روشنفکری با گرفتن ژست انسانهای دانشمند و همه چیزدان، بر جمهوری اسلامی خرده می‌گیرند که چرا این حکومت نتوانسته مطالبات مردم را برآورده کند.

کسانی که «بحرین» را شوهر دادند زبان درازی نکنند!

چند صباحی است که برخی از مدعیان روشنفکری با گرفتن ژست انسانهای دانشمند و همه چیزدان، بر جمهوری اسلامی خرده می‌گیرند که چرا این حکومت نتوانسته مطالبات مردم را برآورده کند.
کسانی که «بحرین» را شوهر دادند زبان درازی نکنند!

View more posts from this author