کسب رتبه برتر همدان در پویش «ذوالفقار یار خراسانیم»

کسب رتبه برتر همدان در پویش «ذوالفقار یار خراسانیم»
مسؤول بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالحسین (ع) همدان از کسب رتبه برتر همدان در پویش «ذوالفقار یار خراسانیم» خبر داد و گفت: آثار دانش‌آموزان از 24 استان به دبیرخانه ارسال شد.

کسب رتبه برتر همدان در پویش «ذوالفقار یار خراسانیم»

مسؤول بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالحسین (ع) همدان از کسب رتبه برتر همدان در پویش «ذوالفقار یار خراسانیم» خبر داد و گفت: آثار دانش‌آموزان از 24 استان به دبیرخانه ارسال شد.
کسب رتبه برتر همدان در پویش «ذوالفقار یار خراسانیم»

View more posts from this author