کسب رتبه سوم کشوری برای اتاق اصناف رودان

کسب رتبه سوم کشوری برای اتاق اصناف رودان
رئیس اتاق اصناف شهرستان رودان گفت: اتاق اصناف رودان با توجه به عملکرد خوب خود توانست از بین شهرستان‌های هرمزگان مقام اول و در رتبه‌بندی کشوری مقام سوم را کسب کند.

کسب رتبه سوم کشوری برای اتاق اصناف رودان

رئیس اتاق اصناف شهرستان رودان گفت: اتاق اصناف رودان با توجه به عملکرد خوب خود توانست از بین شهرستان‌های هرمزگان مقام اول و در رتبه‌بندی کشوری مقام سوم را کسب کند.
کسب رتبه سوم کشوری برای اتاق اصناف رودان

خبرگزاری مهر

View more posts from this author