کسب مقام اول کارگروه اجتماعی شهرستان پلدختر در استان لرستان

کسب مقام اول کارگروه اجتماعی شهرستان پلدختر در استان لرستان
معاون فرماندار شهرستان پلدختر گفت: کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان پلدختر در استان لرستان مقام اول را کسب کرد.

کسب مقام اول کارگروه اجتماعی شهرستان پلدختر در استان لرستان

معاون فرماندار شهرستان پلدختر گفت: کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان پلدختر در استان لرستان مقام اول را کسب کرد.
کسب مقام اول کارگروه اجتماعی شهرستان پلدختر در استان لرستان

عکس

View more posts from this author