کسب مقام دومی تیم مدرسه ووشو خرمشهر در مسابقات ووشو قهرمانی خوزستان

کسب مقام دومی تیم مدرسه ووشو خرمشهر در مسابقات ووشو قهرمانی خوزستان
تیم مدرسه ووشو خرمشهر در مسابقات چاچوان ووشو قهرمانی استان به مقام دومی رسید.

کسب مقام دومی تیم مدرسه ووشو خرمشهر در مسابقات ووشو قهرمانی خوزستان

تیم مدرسه ووشو خرمشهر در مسابقات چاچوان ووشو قهرمانی استان به مقام دومی رسید.
کسب مقام دومی تیم مدرسه ووشو خرمشهر در مسابقات ووشو قهرمانی خوزستان

View more posts from this author