کسب مقام طلا و نقره آشی‌هارا توسط کاراته‌کا‌های کرمانشاهی

کسب مقام طلا و نقره آشی‌هارا توسط کاراته‌کا‌های کرمانشاهی
مسؤول سبک کیوکوشین کاراته استان کرمانشاه از کسب مقام طلا و نقره آشی‌هارا توسط کاراته‌کا‌های کرمانشاهی در مسابقات بین‌المللی سوکیوکوشین کاراته خبر داد.

کسب مقام طلا و نقره آشی‌هارا توسط کاراته‌کا‌های کرمانشاهی

مسؤول سبک کیوکوشین کاراته استان کرمانشاه از کسب مقام طلا و نقره آشی‌هارا توسط کاراته‌کا‌های کرمانشاهی در مسابقات بین‌المللی سوکیوکوشین کاراته خبر داد.
کسب مقام طلا و نقره آشی‌هارا توسط کاراته‌کا‌های کرمانشاهی

View more posts from this author