کشاورزی برای بهره‌برداران اقتصادی و سودآور باشد

کشاورزی برای بهره‌برداران اقتصادی و سودآور باشد
رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: کار کشاورزی باید برای کشاورز اقتصادی و سودآور باشد تا بتواند از مهندسان کشاورزی برای بهبود و ارتقای کشاورزی خود استفاده کند.

کشاورزی برای بهره‌برداران اقتصادی و سودآور باشد

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: کار کشاورزی باید برای کشاورز اقتصادی و سودآور باشد تا بتواند از مهندسان کشاورزی برای بهبود و ارتقای کشاورزی خود استفاده کند.
کشاورزی برای بهره‌برداران اقتصادی و سودآور باشد

View more posts from this author