کشت 6 میلیون هکتار گندم در ایران/ احتمال بروز بیماری لکه نواری گندم در لرستان و همدان

کشت 6 میلیون هکتار گندم در ایران/ احتمال بروز بیماری لکه نواری گندم در لرستان و همدان
رئیس بخش بیماری‌های گیاهی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور گفت: احتمال شیوع بیماری لکه نواری باکتریایی گندم در استان‌های لرستان و همدان بیشتر است.

کشت 6 میلیون هکتار گندم در ایران/ احتمال بروز بیماری لکه نواری گندم در لرستان و همدان

رئیس بخش بیماری‌های گیاهی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور گفت: احتمال شیوع بیماری لکه نواری باکتریایی گندم در استان‌های لرستان و همدان بیشتر است.
کشت 6 میلیون هکتار گندم در ایران/ احتمال بروز بیماری لکه نواری گندم در لرستان و همدان

View more posts from this author