کشف اسلحه و هروئین از منزل موادفروش بوشهری

کشف اسلحه و هروئین از منزل موادفروش بوشهری
فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر از شناسایی و دستگیری یک توزیع‌کننده مواد مخدر در شهر بوشهر خبر داد.

کشف اسلحه و هروئین از منزل موادفروش بوشهری

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر از شناسایی و دستگیری یک توزیع‌کننده مواد مخدر در شهر بوشهر خبر داد.
کشف اسلحه و هروئین از منزل موادفروش بوشهری

View more posts from this author