کشف بیش از 680 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان

کشف بیش از 680 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از توقیف بیش از 680 میلیارد ریال کالای قاچاق طی یک هفته گذشته در مرزهای آبی هرمزگان خبر داد.

کشف بیش از 680 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از توقیف بیش از 680 میلیارد ریال کالای قاچاق طی یک هفته گذشته در مرزهای آبی هرمزگان خبر داد.
کشف بیش از 680 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان

View more posts from this author