کشف تله انفجاری در پیرانشهر صحت ندارد

کشف تله انفجاری در پیرانشهر صحت ندارد
معاون عملیات سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: کشف تله انفجاری در پیرانشهر صحت ندارد.

کشف تله انفجاری در پیرانشهر صحت ندارد

معاون عملیات سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: کشف تله انفجاری در پیرانشهر صحت ندارد.
کشف تله انفجاری در پیرانشهر صحت ندارد

پرشین موزیک

View more posts from this author