کشف سلاح و فشنگ غیرمجاز در دامغان

کشف سلاح و فشنگ غیرمجاز در دامغان
فرمانده انتظامی شهرستان دامغان از کشف سلاح و فشنگ غیرمجاز در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

کشف سلاح و فشنگ غیرمجاز در دامغان

فرمانده انتظامی شهرستان دامغان از کشف سلاح و فشنگ غیرمجاز در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
کشف سلاح و فشنگ غیرمجاز در دامغان

View more posts from this author