کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در شهریار

کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در شهریار
جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش یک میلیارد و 73 میلیون ریال در شهرستان شهریار خبر داد.

کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در شهریار

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش یک میلیارد و 73 میلیون ریال در شهرستان شهریار خبر داد.
کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در شهریار

شهرداری

View more posts from this author