کشف محموله قاچاق 4.5 میلیارد ریالی در زرندیه

کشف محموله قاچاق 4.5 میلیارد ریالی در زرندیه
فرمانده انتظامی زرندیه از کشف یک محموله کالای قاچاق به ارزش 4 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.

کشف محموله قاچاق 4.5 میلیارد ریالی در زرندیه

فرمانده انتظامی زرندیه از کشف یک محموله کالای قاچاق به ارزش 4 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.
کشف محموله قاچاق 4.5 میلیارد ریالی در زرندیه

View more posts from this author