کشف محموله 170 کیلوگرمی مواد مخدر در کرمانشاه

کشف محموله 170 کیلوگرمی مواد مخدر در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از توقیف محموله 170 کیلوگرمی مواد مخدر از نوع تریاک در این استان خبر داد.

کشف محموله 170 کیلوگرمی مواد مخدر در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از توقیف محموله 170 کیلوگرمی مواد مخدر از نوع تریاک در این استان خبر داد.
کشف محموله 170 کیلوگرمی مواد مخدر در کرمانشاه

View more posts from this author