کشف مسیر آبی در عالی‌قاپو/ مطالعه بر روی این مسیر انجام می‌شود

کشف مسیر آبی در عالی‌قاپو/ مطالعه بر روی این مسیر انجام می‌شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: میراث فرهنگی در حین مرمت ضلع شمالی بام کاخ عالی‌قاپو به یک مسیر آبی دست پیدا کرده است.

کشف مسیر آبی در عالی‌قاپو/ مطالعه بر روی این مسیر انجام می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: میراث فرهنگی در حین مرمت ضلع شمالی بام کاخ عالی‌قاپو به یک مسیر آبی دست پیدا کرده است.
کشف مسیر آبی در عالی‌قاپو/ مطالعه بر روی این مسیر انجام می‌شود

View more posts from this author