کشف 18 هزار عدد انواع ترقه خطرناک از یک مسافر

کشف 18 هزار عدد انواع ترقه خطرناک از یک مسافر
سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از کشف 18 هزار انواع مواد محترقه خطرناک از یک مسافر در مشهد خبر داد.

کشف 18 هزار عدد انواع ترقه خطرناک از یک مسافر

سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از کشف 18 هزار انواع مواد محترقه خطرناک از یک مسافر در مشهد خبر داد.
کشف 18 هزار عدد انواع ترقه خطرناک از یک مسافر

View more posts from this author