کشف 200 کیلوگرم موادمخدر در کرمانشاه

کشف 200 کیلوگرم موادمخدر در کرمانشاه
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر کرمانشاه از کشف 200 کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه طی 3 ماه نخست سال‌ جاری خبر داد.

کشف 200 کیلوگرم موادمخدر در کرمانشاه

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر کرمانشاه از کشف 200 کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه طی 3 ماه نخست سال‌ جاری خبر داد.
کشف 200 کیلوگرم موادمخدر در کرمانشاه

خبر دانشجویی

View more posts from this author