کشف 214 کیلوگرم تریاک در قم طی شبانه‌روز گذشته

کشف 214 کیلوگرم تریاک در قم طی شبانه‌روز گذشته
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 214 کیلوگرم تریاک در قم طی 2 عملیات پلیسی در 24 ساعت گذشته خبر داد.

کشف 214 کیلوگرم تریاک در قم طی شبانه‌روز گذشته

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 214 کیلوگرم تریاک در قم طی 2 عملیات پلیسی در 24 ساعت گذشته خبر داد.
کشف 214 کیلوگرم تریاک در قم طی شبانه‌روز گذشته

View more posts from this author