کشف 6100 کیلوگرم مواد مخدر در همدان

کشف 6100 کیلوگرم مواد مخدر در همدان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از کشف6100 کیلوگرم انواع مواد مخدر به ارزش 100 میلیارد تومان در سطح استان خبر داد.

کشف 6100 کیلوگرم مواد مخدر در همدان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از کشف6100 کیلوگرم انواع مواد مخدر به ارزش 100 میلیارد تومان در سطح استان خبر داد.
کشف 6100 کیلوگرم مواد مخدر در همدان

View more posts from this author