کشف 700 کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های جنوبی استان بوشهر

کشف 700 کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های جنوبی استان بوشهر
فرمانده دریابانی استان بوشهر از کشف 700 کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های جنوبی استان بوشهر خبر داد.

کشف 700 کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های جنوبی استان بوشهر

فرمانده دریابانی استان بوشهر از کشف 700 کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های جنوبی استان بوشهر خبر داد.
کشف 700 کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های جنوبی استان بوشهر

View more posts from this author