کشور با سونامی مهندسان بیکار مواجه است/ عمده اعضای نظام‌مهندسی‌ها فاقد پروانه اشتغال هستند

کشور با سونامی مهندسان بیکار مواجه است/ عمده اعضای نظام‌مهندسی‌ها فاقد پروانه اشتغال هستند
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه کشور با یک سونامی مهندسان بیکار مواجه است، گفت: نگاه آموزش عالی بیشتر تمرکز بر کمیت است و این کمیت سبب توسعه برخی از مراکز آموزشی و واحدهای دانشگاهی شد.

کشور با سونامی مهندسان بیکار مواجه است/ عمده اعضای نظام‌مهندسی‌ها فاقد پروانه اشتغال هستند

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه کشور با یک سونامی مهندسان بیکار مواجه است، گفت: نگاه آموزش عالی بیشتر تمرکز بر کمیت است و این کمیت سبب توسعه برخی از مراکز آموزشی و واحدهای دانشگاهی شد.
کشور با سونامی مهندسان بیکار مواجه است/ عمده اعضای نظام‌مهندسی‌ها فاقد پروانه اشتغال هستند
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

View more posts from this author